കള്ളപ്പുലി

ജയിക്കാനായി ജനിച്ചവന്‍ ഞാന്‍...

Tuesday, August 29, 2006

കള്ളപ്പുലി വരുന്നേ വഴിമാറിക്കൊ....

നിങ്ങള്‍ പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടേയുള്ളു... പുലി വരുന്നേ, പുലി വരുന്നേ.... ഇതാ വരുന്നു പുലി.. സ്നേഹിക്കാന്‍ മാത്രമറിയാവുന്ന കള്ളപ്പുലി...